Verhuur, verkoop, onderhoud van beroepskledij

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

I. Diensten

1. Bedrijfskledij

 

A) Onderhoud met of zonder verkoop met permanent beheer

 1. De vuile kledij moet ter beschikking zijn op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen plaats. De plaats voor het afhalen en terugbrengen moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
 2. Wij raden een verloren verpakking aan voor zeer vuile kledij. Deze kledij moet  zo droog mogelijk zijn.
 3. Het materieel dat ter beschikking wordt gesteld voor de behandeling blijft eigendom van SCALDIS. De klant waarborgt het materieel tegen verlies, diefstal of beschadiging.
 4. De klant moet bij iedere verzending van vuile kledij een inventaris voegen.
 5. Speciale kledij zoals bv. Anti-zuur moet apart gehouden worden en vergezeld zijn van een nota.
 6. De te markeren kledij moet apart gehouden worden. Een kaart met de te markeren opschriften moet aan de kledij geniet of vastgehecht worden.
 7. Een verzendnota wordt bij de gereinigde kledij gevoegd.
 8. Op het einde van de maand zullen alleen het nummer van de verzendnota, de week van behandeling en het aantal stuks per soort kledij (gewassen of geleverd) op de factuur vermeld worden.
 9. De leveringen en afhalingen gebeuren wekelijks, deze service geeft dan ook recht tot de facturatie van een vastrecht per levering/afhaling.
 10. Elke stopzetting van de handelsbetrekkingen gaat in mits een vooropzeg van 3 maanden.

 

B) Verhuur met onderhoud

 1. SCALDIS stelt volledig nieuwe kledij ter beschikking van de huurder. Deze kledij blijft evenwel eigendom van de verhuurder.
 2. De verhuurder verbindt er zich toe de dienstverlening te verzekeren zoals voorzien in het contract.
 3. Het materieel dat ter beschikking gesteld wordt voor de behandeling blijft eigendom van SCALDIS. De huurder waarborgt het materieel (1 en 3) tegen verlies, diefstal en beschadiging (mechanisch, chemisch, …).
 4. De vervanging van versleten kledij neemt SCALDIS voor zijn rekening.
 5. De vervanging van beschadigde kledij waarvoor de huurder rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk is, zal gefactureerd worden aan de boekwaarde.
 6. De facturatie gebeurt maandelijks. De factuur vervalt op het einde van de lopende maand. Een niet-betaling van een factuur kan de stopzetting van de leveringen met zich meebrengen zonder de betalingsverplichtingen van de huurder op te schorten (een factuur per maand tot op het einde van het contract).
 7. Eén maal per trimester (burgerlijk jaar) kan een indexatie doorgevoerd worden, gebaseerd op de prijsindex van de kleinhandel of volgens de FBT index.
 8. Evolutie van het personeelbestand: aanpassing op aanvraag van de huurder.
 9. De hoeveelheden vastgesteld bij de huurder zijn geldig voor de levering, teruggave en stock.
 10. Indien kledingstukken, die aan de huurder toebehoren, per vergissing worden afgegeven met verhuurde stuks en in geval van verlies van deze kledingstukken kan de huurder in geen geval verhaal uitoefenen tegen de verhuurder.
 11. In geval van contractbreuk vanwege de huurder heeft de verhuurder het volle recht het saldo van het contract te factureren tot op het einde van het contract.
 12. Op het einde van het contract zal de niet afgeschreven kledij gefactureerd worden aan de huurder tegen de resterende waarde.
 13. Zonder bericht per aangetekend schrijven van één der beide partijen 120 dagen voor de vervaldag van het contract zal het contract stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde periode vermeld in het contract.
 14. In geval van twist heeft alleen dit document bewijskracht. Alleen de duidelijke goedgekeurde afwijkingen zijn geldig. Onze voorwaarden blijven van toepassing voor alle punten waarvoor geen afwijkingen bestaan.

 

C) Verkoop of verhuur – prijs/maat

 1. Aanpassing volgens de confectie-industrie: voor speciale maten is de prijs overeen te komen.

 

2. Antistofmatten en hygiëne dienst

Zie bestelbons en facturen hiervoor bestemd.

 

II.      Diensten en leveringen

 1. Het materieel zoals rolcontainers, bakken,… is enkel bestemd voor de levering/afhaling tussen de klant en SCALDIS. Voor elke immobilisatie van ons materieel langer dan 2 weken, behoudt SCALDIS zich het recht om deze terbeschikkingstelling te factureren.
 2. In geval van overmacht, b.v. ongevallen, werkstakingen, enz. , zijn wij niet  verantwoordelijk voor het niet leveren.
 3. De klachten betreffende al onze diensten of leveringen die niet binnen de acht dagen ingediend worden, zullen zonder waarde zijn.
 4. Voor elke levering beneden de 25 € per maand behoudt SCALDIS zich het recht voor de administratiekosten aan te rekenen.
 5. Indien het model niet meer wordt opgevolgd of indien de samenwerking wordt stopgezet, zal de voorraad aan nieuwe kledij (speciaal voor de klant aangelegd) worden gefactureerd aan vastgelegde prijzen.
 6. De facturen die contant worden opgesteld, zijn betaalbaar aan SCALDIS of aan alle andere fysiek- of rechtspersoon die door SCALDIS worden gemachtigd. Bij niet-betaling van de facturen op de aangeduide vervaldag, zal een intrest van 8% op jaarbasis aangerekend worden zonder aanmaning en dit vanaf de facturatiedatum.
 7. In geval van niet-betaling van de factuur 30 dagen na de vervaldag zal het factuurbedrag met 15 % verhoogd worden met een minimum van 65 € ten titel van forfaitaire schadevergoeding en dit onafhankelijk van conventionele intresten en alle andere eventuele kosten.
 8. Wat de verkoop betreft, blijven de goederen eigendom van SCALDIS tot de betaling van de uitgegeven factuur.
 9. In geval van twist zullen alleen de rechtbanken van Doornik bevoegd zijn.

 

 

Actualiteit

Vertrek met een gerust hart op vakantie...

We zorgen voor de continuïteit van onze diensten. ☀️

Meer weten

BeMicron overall op de MedFit

De MedFIT is een event voor innovatieve samenwerkingen op het gebied MedTech, diagnostische en digitale gezondheidszorgsectoren. Het was een goede gelegenheid om ons gamma BeMicron voor te stellen.

Meer weten

Nieuwe scala aan materiaalwagens: efficiënter, veiliger en hygiënischer!

Wij bieden u een nieuwe scala aan materiaalwagens aan. Efficiënter, veiliger en hygiënischer, ze zijn compatibel met onze MicronSwep en DuoSwep mops!

Meer weten